דוקטורנטים/ות יקרים/ות, ברכותינו לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ג ואיחולינו לשנת לימודים מוצלחת ומהנה! להלן כמה הבהרות והנחיות לשנה"ל:

מבנה הלימודים:

משך הלימודים הכולל לקראת התואר השלישי הינו 4 שנים,  כאשר הלימודים מחולקים לשני שלבים:

 שלב א׳ – משך הלימודים לא יעלה על שנתיים מקבלת התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/ קיץ) ועד להגשת הצעת המחקר.

 שלב ב׳ – משך הלימודים יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א‘ ועד ארבע שנים מקבלת התלמיד.


  • הרישום לתלמידי תואר שלישי יתבצע במייל למזכירות החוג או על-גבי טופס הרשמה ושליחתו בפקס שמספרו: 04-8249710. 
  • יש לשלם את שובר תשלום הנלווים לפחות 10 ימים לפני מועד הרישום ולצרף את הקבלה לטופס הרישום אותו ניתן להוריד מאתר החוג: מידע לסטודנטים ← טפסים ← טופס רישום לתלמידי מחקר. לא ניתן לערוך רישום ללא תשלום נלווים מעודכן.
  • גם דוקטורנטים שאינם חייבים להירשם לקורסים חייבים ברישום להגשת עבודות (כפי שמצוין בטופס הרישום המצורף להודעה).
  • בנוסף לתכנית שנקבעה לסטודנט על-ידי וועדת הדוקטורט, תלמיד אשר במסגרת לימודי התואר השני שלו לא למד שפת מחקר שנייה ברמת מתקדמים, חייב להשלים חובה זאת.
  • על כל תלמיד מחקר להשתתף לפחות בשני סמינרי סגל של החוג בכל אחת משנות לימודיו. תרשם נוכחות.
  • עם סיום עבודת המחקר וקבלת אישור בכתב מהמנחה להדפסתה, יש לפנות לרשות ללימודים מתקדמים לבדיקה טכנית. העבודה תוגש מודפסת ובחתימת המנחה, למזכירות החוג, שתעבירה לרשות ללימודים מתקדמים. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על-פי התקנון, תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.
  • יש לעיין בתקנון לימודי תואר שלישי המופיע בחלקו הראשון של השנתון ובאתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.