מבנה הלימודים - מסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית):

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס, לפי החלוקה כדלקמן:

קורסים שש"ס
קורסי בחירה בחוג בדרג 4 לפחות 18 שש"ס
סמינריון מחקר בחוג (חובה בשנה ראשונה) 2 שש"ס
עבודה מחקרית (תזה) 4 שש"ס
קורסי בחירה מחוץ לחוג (באישור החוג, מדרג 3 לפחות, אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מרצה)* 12 שש"ס
שפה זרה**  -
סה"כ 36 שש"ס

* קורסים מחוץ לחוג הם בד"כ מהחוגים: ספרות עברית, לשון עברית, היסטוריה, פילוסופיה, לימודי א"י וכדומה, בהתאם לנושא התמחותו של התלמיד.

** שפה אירופאית שנייה, צרפתית או גרמנית, ברמת "מתחילים". את לימודי השפה הזרה יש להתחיל בשנת הלימודים הראשונה. על-פי דרישת המנחה יחוייב תלמיד במסלול א' בלימודי שפה זרה גם ברמת "מתקדמים". שני הסמסטרים ברמת "מתחילים" יוכלו להחשב כ - 4 שש"ס קורסי בחירה מחוץ לחוג.

  • תלמידי מסלול א׳ יגישו במשך לימודיהם שתי עבודות סמינריוניות. את העבודות הסמינריוניות יש לכתוב בהדרכת מורים שונים. אין לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת בסמסטר. לא תתקבלנה עבודות משותפות לשני תלמידים או יותר.
  • קורסי עזר – בנוסף לנ"ל רשאי החוג להטיל על תלמידיו להשתתף בקורסי עזר ובשפה מזרחית בהתאם לצורך. קורסים אלה לא ייחשבו במניין השעות לתואר השני.
  • עבודת גמר – על התלמיד להגיש למדריך שיאושר ע"י ועדת המ"א החוגית הצעה לנושא עבודת הגמר החל מסמסטר ב' ללימודיו ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי. כתיבת העבודה והגשתה בהתאם לתקנון לימודי התואר השני (ראה פרק זה בשנתון). ציון המעבר בעבודת הגמר המחקרית הוא 76.