תלמידי מ"א במסלול א' נדרשים להגיש הצעת תזה במהלך שנה"ל הראשונה בחוג ולא יאוחר מסיום הסמסטר השלישי ללימודיהם בחוג.
הצעת התזה תכלול: נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאוריות ושיטות המחקר, רשימת מקורות וכן פרטים נוספים בהתאם להנחיות ודרישות המנחה/ים.
הצעת התזה תוגש באישור המנחה/ים לוועדה החוגית ללימודי תואר שני בחוג. הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, לדרוש תיקונים או לדחותה.
עם אישור ההצעה, יקבל התלמיד הודעה בכתב מהרשות ללימודים מתקדמים.
אופן הגשת ההצעה: ההצעה תוגש במייל למזכירות החוג בקובץ WORD ובקובץ PDF. בדף השער של ההצעה יש לציין את הפרטים הבאים: נושא המחקר בערבית, אנגלית ועברית, שם המנחה, שם המגיש+תעודת זהות, תאריך הגשה.
 
להלן מסמך הנחיות לכתיבת הצעות מחקר של עבודות תזה ודוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית
נא תשומת לבכם לחשיבות הסעיף הראשון הנוגע להיקף הנדרש של הצעות המחקר. סעיף זה הוא מחייב. שאר ההנחיות במסמך הן בגדר המלצות של ועדת הלימודים המתקדמים בחוג. כל סטודנט נדרש לפנות למנחה שלו ולהתייעץ איתו לגבי המבנה המועדף של הצעת המחקר.