יו"ר הועדה החוגית לתואר שלישי: 

תנאי הקבלה

  • רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור בעלי תואר מ''א בשפה וספרות ערבית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו''ל, שהשיגו ציון 85 ומעלה בלימודיהם לתואר שני, בציון 86 לפחות בעבודת הגמר המחקרית ושאחד ממורי החוג הסכים להיות מדריך בעבודת הדוקטורט.
  • מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE. ראה/י באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

הנחיות להגשת מועמדות

יש להירשם במחלקה להרשמה ובמקביל להעביר את המסמכים הבאים לוועדה החוגית: ציוני ב"א, ציוני מ"א ותעודות התארים, קורות חיים בעברית ובאנגלית, שתי המלצות מאנשי אקדמיה (אחת מהן ממנחה התיזה למ"א), העתק מעבודת הגמר המחקרית, הסכמת מנחה בכתב, הצהרת כוונות חתומה על-ידי המנחה המיועד ותקציר נושא המחקר באנגלית.


מבנה הלימודים

הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

תלמיד מחקר שלב א' – שנה (2 סמסטרים מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המקר).
תלמיד מחקר שלב ב' – לא יותר משלוש שנים (מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה).

  • בשלב א' יכין הסטודנט הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הועדה החוגית לתואר שלישי. אישור סופי שלהצעת המחקר יינתן על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים.
  • עם קבלת האישור יעבור הסטודנט למעמד תלמיד מחקר שלב ב'.
  • כל תלמיד לתואר שלישי חייב במכסת לימודים בהיקף 4 שש"ס קורסי בחירה המשיקים לתחום המחקר שלו. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל–פה) בקורסים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם.
  • בסמינריונים נדרשת רק השתתפות פעילה.
  • כל סטודנט לתואר שלישי חייב בקורסים "פורום דוקטורנטים" ו-"אנגלית לפיתוח מיומנויות אקדמיות בתחומי השפה והספרות"
  • סטודנט אשר במסגרת לימודי התואר השני שלו לא למד גרמנית או צרפתית ברמת מתקדמים, חייב להשלים חובה זאת.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה, מודפסת ובחתימת המנחה, לוועדה החוגית, שתעבירה לרשות ללימודים מתקדמים. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על-פי התקנון, תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.