יו"ר הוועדה החוגית: 
תנאי קבלה
 • מסלול א' - מעבר למסלול א' יתאפשר במהלך הלימודים בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: ציון משוקלל 88 לפחות של הקורסים הנלמדים במהלך שנה א' בתואר השני ובכללם קורס סמינר המחקר וציון 90 ומעלה בעבודת סמינריון אחת לפחות מתוך סך עבודות הסמינריון הנדרשות למסלול ושתכתב בתחום המחקר של התזה. כמו כן, הסכמת מנחה + כתיבת הצעה שתוגש לדיון הוועדה החוגית עד לסוף סמסטר א' של שנה ב'.
 • מסלול ב' - ציון משוקלל 80 ומעלה בלימודי התואר הראשון (ב"א) בחוג לשפה וספרות ערבית, כשציון החוג השני לפחות 76. יוכלו להגיש מועמדות גם בעלי תעודת Ed.B בציון 90 ומעלה.
 • יכולת הבנת טכסט מדעי באנגלית.
 • כל המועמדים שאינם בוגרי החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה חייבים לעמוד בבחינת הכניסה החוגית. כמו כן תיערך בחינה בהבנת הנקרא באנגלית. תלמידים שלא יעברו חלק זה של הבחינה יהיו חייבים ללמוד את הקורס "אנגלית מתקדמים 2". מועדי בחינת הכניסה וחומר הבחינה מופיעים במידע למועמד.
 • ראיון אישי, ע''פ שיקול הועדה החוגית ללימודי תואר שני.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו, כתנאי לזכאותו לתואר. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור: מבחן GRE.
מועמדים בעלי תואר ראשון אשר אינם בעלי תואר ב"א בחוג לשפה וספרות ערבית וממוצע התואר הראשון שלהם הוא 85 ומעלה, יוכלו להתקבל לתכנית השלמות למשך שנה (105150-20-01), לאחר עמידה באחד ממועדי בחינות הכניסה לחוג (למועדי הבחינה ראה במידע למועמד). כמו כן תידרש רמת פטור מאנגלית (המוכר על-ידי המחלקה לשפות באוניברסיטת חיפה).

משך הלימודים
במסלול א' – עד 3 שנים.
במסלול ב' – שנתיים.

מבנה הלימודים:
1. מסלול א' עם עבודת גמר מחקרית – היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס, לפי החלוקה כדלקמן:
 • עבודה מחקרית (תזה) - 4 שש"ס
 • קורסי בחירה בדרג 4 לפחות מלימודי החוג – 16 שש"ס
 • סמינריון מחקר (חובה בשנה ראשונה) – 4 שש"ס
 • קורסי בחירה מחוגים אחרים באישור החוג – 12 שש"ס (בדרג 3 לפחות, בדרך כלל מחוגי הספרות, לשון, היסטוריה ופילוסופיה, בהתאם לנושא התמחותו של התלמיד). אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מורה.
 • תלמידי מסלול א׳ יגישו במשך לימודיהם שתי עבודות סמינריוניות. את העבודות יש לכתוב בהדרכת מורים שונים. אין לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת בסמסטר. לא תתקבלנה עבודות משותפות לשני תלמידים או יותר.
 • קורסי עזר – בנוסף לנ"ל רשאי החוג להטיל על תלמידיו להשתתף בקורסי עזר ובשפה מזרחית בהתאם לצורך. קורסים אלה לא ייחשבו במניין השעות לתואר השני.
 • שפה אירופאית שנייה – צרפתית או גרמנית, ברמת "מתחילים". את לימודי השפה הזרה יש להתחיל בשנת הלימודים הראשונה. על-פי דרישת המנחה יחוייב תלמיד במסלול א' בלימודי שפה זרה גם ברמת "מתקדמים". שני הסמסטרים ברמת "מתחילים" יוכלו להחשב כ - 4 שש"ס קורסי בחירה מחוץ לחוג.
 • עבודת גמר – על התלמיד להגיש למדריך שיאושר ע"י ועדת המ"א החוגית הצעה לנושא עבודת הגמר החל מסמסטר ב' ללימודיו ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי. כתיבת העבודה והגשתה בהתאם לתקנון לימודי התואר השני (ראה פרק זה בשנתון). ציון המעבר בעבודת הגמר המחקרית הוא 76.
2. מסלול ב' עם בחינת גמר – היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס, לפי החלוקה כדלקמן:
 • קורסי בחירה בדרג 4 לפחות מלימודי החוג – 24 שש"ס
 • קורסי בחירה מחוגים אחרים באישור החוג – 12 שש"ס (בדרג 3 לפחות, בדרך כלל מחוגי הספרות, לשון, היסטוריה ופילוסופיה). אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מורה.
 • סטודנט שיבחר ללמוד לימודי שפה אירופאית שנייה – צרפתית או גרמנית, ברמת "מתחילים". את לימודי השפה הזרה יש להתחיל בשנת הלימודים הראשונה. שני הסמסטרים יוכלו להחשב כ - 4 שש"ס קורסי בחירה מחוץ לחוג.
 • תלמידי מסלול ב׳ יגישו במשך לימודיהם שלוש עבודות סמינריוניות. את העבודות יש לכתוב בהדרכת מורים שונים. אין לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת בסמסטר. לא תתקבלנה עבודות משותפות לשני תלמידים או יותר.
 • בחינת גמר - עם סיום הלימודים, הגשת כל העבודות וקבלת כל הציונים, יגש תלמיד מסלול ב' לבחינת גמר מסכמת בכתב, הבחינה תכלול חלק כללי שבו יידרש התלמיד לנקד קטע בניקוד מלא ולהסביר מספר קטעי שירה קלאסית וכן, מספר שאלות פתוחות מהתחומים: קלאסי, מודרני, דת ואסלאם ולשון. ציון המעבר בבחינת הגמר הוא 76.
 • בחינה הגמר תיערך פעמיים בשנה - באפריל ובאוקטובר, חומר לבחינה יפורסם באתר החוג. יש להבחן לא יאוחר מה - 30/11 של אותה שנה בה הסטודנט רשום. ההרשמה תיעשה על-ידי פנייה בכתב למזכירות החוג, בציון תחום ההתמחות, לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.