רישום:

קורסי החוג בתכנית המ"א למורים


נוכחותקיימת חובת נוכחות בכל הקורסים, השתתפותו של תלמיד בקורס תבוטל והוא לא יורשה לגשת לבחינה אם נכח פחות מ-80%, לא תשלח התראה


בחינות וציונים:

 • בכל הקורסים תתקיים בחינה בכתב, או עבודת סיום קורס, על-פי החלטת המורה, כולל בקורסים בהם מגישים עבודה סמינריונית. 
 • על עבודת סיום קורס לכלול לפחות מקור ביבליוגראפי אחד באנגלית.
 • ציון המעבר בכל קורס הוא 60, אלא אם נקבע תנאי לציון גבוה יותר (לא כולל סטודנטים במעמד "על תנאי").
 • ניתן לעיין במחברת בחינה דרך הפורטל האישי, לאחר שהבחינה תיסרק למערכת. ערעורים יש להגיש דרך הפורטל.
 • יורשה להבחן, או להגיש עבודה, רק מי שרשום לקורס, היה נוכח לפחות ב-80% מהשעורים ועמד בכל החובות האקדמיות הנדרשות בקורס, עבודת סיום קורס תוגש עד השבוע האחרון של הסמסטר.

עבודות סמינריוניות:

 • במהלך התואר יש לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, כל אחת אצל מורה אחר.
 • על כל תלמיד להכין עבודות סמינריוניות אישיות, אין אפשרות להגיש עבודה משותפת לשני תלמידים או יותר.
 • ניתן להגיש עבודה סמינריונית רק במסגרת קורס שנלמד ובאישור המורה. התלמיד יודיע למורה לא יאוחר משלושה שבועות מתחילת הסמסטר על רצונו לכתוב עבודה סמינריונית.
 • עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג בשני העתקים מודפסים או במייל למרצה עם העתק למזכירות החוג, בצירוף הצהרה על הכנתה העצמית (ניתן להוריד את הטופס מאתר החוג ← מידע לסטודנט ← טפסים).  
 • העבודה הסמינריונית עד 25 עמודים ועליה לכלול לפחות 3 מקורות בשפה האנגלית.

סטודנטים במעמד על תנאייש להשלים את חובת תנאי המועמדות עד סוף סמסטר א', כתנאי להמשך הלימודים בחוג (שימו לב להבדל בין תנאי ממוצע קורסים לכל הסמסטר או ציון מינימום בכל קורס)


בחינת גמר:

 • עם סיום הלימודים ולאחר הגשת כל העבודות, ייגש הסטודנט לבחינת גמר מסכמת בכתב.
 • ציון המעבר בבחינת הגמר הוא 76.
 • תלמיד שנכשל בבחינת הגמר וקיבל ציון נמוך מ – 76, יורשה להיבחן פעם אחת נוספת בלבד.
 • החומר לבחינת הגמר יפורסם באתר החוג באינטרנט.

שקלול הציונים:

3 עבודות סמינריוניות בחוג
30%
קורסי התכנית 40%
בחינת גמר 30%
סה"כ 100%

לנוחיותכם, להלן מידע כללי על השירותים הניתנים במסגרת החוג והאוניברסיטה:

 • אתר החוג: לחוג אתר אינטרנט באמצעותו ניידע אתכם באופן שוטף בנושאים שונים, כגון שעות קבלה של המרצים, ביטולי שיעורים ושינויים בכיתות, ימי עיון, הודעות שוטפות, ציוני בחינה וכדומה. יש לבדוק את לוח המודעות באתר האינטרנט באופן סדיר
 • דואר אלקטרוני: האוניברסיטה מקצה לכל סטודנט רשום, כתובת דואר אלקטרוני, המהווה ערוץ תקשורת בלעדי ביינכם ובין יחידות האוניברסיטה והחוג. לברור על כתובתכם אנא עיינו בפורטל הסטודנטים
 • פורטל הסטודנטים: באתר האוניברסיטה קיים "פורטל הסטודנטים" המאפשר לכם לקבל מידע ושירותים שונים אישיים. בפורטל תוכלו לקבל מידע על כתובת הדוא"ל שלכם, ציונים, מערכת שעות, לוח בחינות, הזמנת אישורים רשמיים, ביטולי שיעורים וכדומה
 • שירותי ספריה: בתחילת שנה"ל יתקיימו בספריה הדרכות וסיורים מודרכים להכרה עם מגוון שירותי הספרייה.