מבנה הלימודים - מסלול ב' (עם בחינת גמר):

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס, לפי החלוקה כדלקמן:

קורסים שש"ס

קורסי בחירה בחוג בדרג 4 לפחות (כולל חובת קורס סמינריון מחקר)

24 שש"ס
קורסי בחירה מחוץ לחוג (באישור החוג, מדרג 3 לפחות, אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מרצה)* 12 שש"ס
שפה זרה**  -
סה"כ 36 שש"ס

* קורסים מחוץ לחוג הם בד"כ מהחוגים: ספרות עברית, לשון עברית, היסטוריה, פילוסופיה, לימודי א"י וכדומה, בהתאם לנושא התמחותו של התלמיד. 

** שפה אירופאית שנייה, צרפתית או גרמנית, ברמת "מתחילים". את לימודי השפה הזרה יש להתחיל בשנת הלימודים הראשונה. על-פי דרישת המנחה יחוייב תלמיד במסלול א' בלימודי שפה זרה גם ברמת "מתקדמים". שני הסמסטרים ברמת "מתחילים" יוכלו להחשב כ - 4 שש"ס קורסי בחירה מחוץ לחוג.

  • תלמידי מסלול ב׳ יגישו במשך לימודיהם שלוש עבודות סמינריוניות. את העבודות יש לכתוב בהדרכת מורים שונים. אין לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת בסמסטר. לא תתקבלנה עבודות משותפות לשני תלמידים או יותר.
  • בחינת גמר - עם סיום הלימודים, הגשת כל העבודות וקבלת כל הציונים, יגש תלמיד מסלול ב' לבחינת גמר מסכמת בכתב, בתחום אחד על-פי בחירתו. הבחינה תכלול גם חלק כללי שבו יידרש התלמיד לנקד קטע בניקוד מלא ולהסביר מספר קטעי שירה קלאסית. ציון המעבר בבחינת הגמר הוא 76.
  • בחינה הגמר תיערך פעמים בשנה - באפריל ובאוקטובר, חומר לבחינה יפורסם באתר החוג. יש להבחן לא יאוחר מה - 30/11 של אותה שנה בה הסטודנט רשום. ההרשמה תיעשה על-ידי פנייה בכתב למזכירות החוג, בציון תחום ההתמחות, לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.