top heb

מידע למועמד תשפ"א

הרשמה לסמסטר א' תשפ"א, לפרטים נוספים:
אתר ההרשמה של האוניברסיטה

ב- 19.01.2020 נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשפ"א
הרשמה לתואר הראשון והשני  - בוגרי בתי ספר ערביים
הרשמה לתואר הראשון והשני - בוגרי בתי ספר עבריים

flyerflyer ar 


מדריך לנרשמים - שנה"ל תשפ"א:

תואר ראשון - תשפ"א
תואר שני - תשפ"א
תואר שלישי - תשפ"א


מידע למועמד - שנה"ל תשפ"א:
ההרשמה לסמסטר א'-תשפ"א החל מה- 19.01.2020, ניתן לבצע הרשמה דרך אתר ההרשמהבחינות כניסה יתקיימו בתאריכים המפורסמים באתר הרשמה. הרשמה לבחינות כניסה מתבצעת דרך אתר ההרשמה - בחינות כניסה חוגיות.


בחינת כניסה:
על מנת להתקבל ללימודי התואר הראשון והשני בחוג לשפה וספרות ערבית יש לעמוד בבחינת כניסה בערבית.
שימו לב! - מועמדים לשנה"ל תשפ"א - יחולו שינויים במבנה והנחיות לבחינת הכניסה.
מפגש הכנה לבחינה ב-ZOOM - יתקיים (יפורסם בסמוך למועד הבחינה) - קישור למפגש ישלח עד יום לפני המפגש במייל למועמדים רשומים בלבד!
בברכת ימים טובים ובריאות טובה לכולם!

הבחינה הינה בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה.

 • תוצאת בחינת הכניסה תקפה לשנה בלבד.
 • לא תישלח הזמנה לבחינה, יש להרשם דרך אתר האוניברסיטה - הרשמה וקבלה - רישום לבחינות כניסה חוגיות.
 • ניתן לגשת לכל אחד מהמועדים במידת הצורך.
 • בחינות כניסה לשנה"ל תשפ"א יתקיימו במועדים הבאים:
22.5.2020 - יום שישי בשעה 09.00
12.6.2020 - יום שישי בשעה 09:00
11.8.2020 - יום שלישי בשעה 13.00
14.9.2020 - יום שני בשעה 08:30
חדרי הבחינה
מועמדים לתואר ראשון - 612 בניין ראשי

מועמדים לתואר שני והשלמות - 612 בניין ראשי

*נבקשכם לקרוא בעיון את דף הוראות לנבחנים המצורף בזה. נא הקפדתכם על עטיית מסכת פה-אף מרגע ההגעה לאוניברסיטה ועד ליציאה מהאוניברסיטה עם סיום הבחינה.
כמו כן עליכם להגיע מצוידים ב - הצהרת הבריאות המצורפת בזה כשהיא מלאה וחתומה מראש ולמסור אותה למאבטחים בכניסה לאוניברסיטה, אשר גם ימדדו את חום גופכם בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
אפשרי גם למלא הצהרת בריאות באפליקציה - הנחיות לאישור טופס הצהרת בריאות באמצעות האפליקציה - אורחים.הבחינה למועמדים לתואר ראשון כוללת שני חלקים:

 • החלק הראשון: הבנת הנקרא והבעה (فهم المقروء والتعبير الكتابي).
 • החלק השני: תחביר ותורת הצורות (דקדוק: نحو وصرف).
  משך הבחינה הוא שעתיים וחצי*.
  אסור להשתמש בחומר עזר* (כגון מילונים).
  *(הערה: מועמדים בוגרי בתי ספר עבריים – משך הבחינה הוא שלוש שעות  ואפשר להשתמש במילון ערבי-עברי או עברי-ערבי.  אפשר להשתמש במילון אלקטרוני, אך אסור להשתמש בטלפונים).
  החלק הראשון של הבחינה כולל: טקסט חיצוני, על הנבחן לענות על שאלות של הבנת הנקרא. לאחר מכן הנבחן יכתוב חיבור קצר על אחד משני נושאים מוצעים.
  החלק השני של הבחינה כולל: ניקוד סופי (ضبط بعض الجمل بالشكل التامّ ), זיהוי תופעות תחביריות (تمييز ظواهر نحوية وإعراب) ובניית פעלים לפי: שורש, בניין, זמן וגוף (بناء الأفعال وفقًا لمعطيات محددة تشمل الجذر، الوزن، الزمن، والضمير).
  אנא ראו את המסמך המצורף שכולל נושאים בדקדוק שכדאי ללמוד כהכנה לקראת הבחינה.
 • החומר הנדרש לבחינת הכניסה
 • הנחיות לבחינת הכניסה ומבנה הבחינה (עברית)
 • הנחיות לבחינת הכניסה ומבנה הבחינה (ערבית)
הבחינה למועמדים לתואר שני והשלמות כוללת שני חלקים נפרדים: 
  • חלק בערבית (משך הבחינה: שעתיים וחצי לבוגרי בתי ספר ערביים; שלוש שעות לבוגרי בתי ספר עבריים. בוגרי בתי ספר עבריים יכולים להשתמש במילון ערבי-עברי).
  • חלק באנגלית (משך הבחינה: שעה אחת. מותר לכלל הנבחנים להשתמש במילון דו לשוני. אפשר גם להתמש במילון אלקטרוני. אך אסור להשתמש בטלפונים ניידים או בכל מכשיר אחר המחובר לאנטרנט).
  • שימו לב: מועמדים למ"א והשלמות למ"א חייבים לעשות גם את הבחינה באנגלית. מועמדים למ"א בתוכנית המורים לא עושים את הבחינה באנגלית.

החלק שבערבית מורכב גם הוא משני חלקים:
הבנת הנקרא והבעה בכתב
: טקסט חיצוני, על הנבחן לענות על שאלות של הבנת הנקרא. לאחר מכן הנבחן יכתוב חיבור קצר על אחד משני הנושאים המוצעים.
תחביר ותורת הצורות: ניקוד סופי (ضبط بعض الجمل بالشكل التامّ ), זיהוי תופעות תחביריות (تمييز ظواهر نحوية وإعراب) ובניית פעלים לפי שורש, בניין, זמן וגוף (بناء الأفعال وفقًا لمعطيات محددة تشمل الجذر، الوزن، الزمن، والضمير).
אנא ראו במסמך המצורף את הנושאים בדקדוק שכדאי ללמוד כהכנה לקראת הבחינה.


דוגמאות לבחינת הכניסה:
דוגמא חלק כללי לכל הנבחנים
מועד 12.6.2020 - כלל הנבחנים בתי ספר ערביים
מועד 22.5.2020 - כלל הנבחנים בתי ספר ערביים
מועד 22.5.2020 - כלל הנבחנים בתי ספר עבריים

דוגמא לחלק הנוסף באנגלית למועמדים לתואר שני
מועד 12.6.2020
מועד 22.5.2020