top

מידע למועמד תשע"ח

הרשמה לסמסטר א' תשע"ח, לפרטים נוספים:

אתר ההרשמה של האוניברסיטה

ב- 22.01.2017 נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ח


מדריך לנרשמים - שנה"ל תשע"ח:

תואר ראשון - תשע"ח

תואר שני - תשע"ח

תואר שלישי - תשע"ח


מידע למועמד - שנה"ל תשע"ח:

ההרשמה לסמסטר א'-תשע"ח החל מה- 22.01.2017, ניתן לבצע הרשמה דרך אתר ההרשמהבחינות כניסה יתקיימו בתאריכים המפורסמים באתר הרשמה. הרשמה לבחינות כניסה מתבצעת דרך אתר ההרשמה - בחינות כניסה חוגיות.


בחינת כניסה:

  • על מנת להתקבל ללימודי התואר הראשון והשני בחוג לשפה וספרות ערבית יש לעמוד בבחינת כניסה בערבית, אשר כוללת את החלקים הבאים: א. הבנת הנקרא (קריאת קטע ושאלות עליו) ב. תחביר (ניקוד פנימי וסופי تشكيل تام וזיהוי תופעות תחביריות) ג. פועל (בנייה וניתוח פעלים). החומר המפורט מופיע בקובץ "הוראות וחומר לבחינה". מועמדים למ"א מסלול מורים או מסלול רגיל עם תזה או ללא תזה מחוייבים לעשות את ההבחינה באנגלית. יש להצטייד במילון ערבי-אנגלי או אנגלי עברי. חל איסור על שימוש במילון אלקטרוני
  • גם מועמדים לתואר שני ולהשלמות מ"א שאינם בוגרי החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה חייבים לעמוד בבחינת הכניסה.
  • הבחינה הינה בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה.
  • תוצאת בחינת הכניסה תקפה רק לאותה השנה שבה נבחן המועמד.
  • לא תישלח הזמנה לבחינה, יש להרשם דרך אתר האוניברסיטה - הרשמה וקבלה - רישום לבחינות כניסה חוגיות.
  • בחינות כניסה לשנה"ל תשע"ו יתקיימו בשני מועדים - 29.05.2015 וב- 06.09.2015 (ניתן לגשת לשני המועדים במידת הצורך).

תואר ראשון ותואר שני 

הוראות וחומר תואר ראשון BA

הוראות וחומר תואר שני MA - הבחינה כוללת חלק בערבית וחלק בהבנת הנקרא באנגלית

 

דוגמאות בי"ס ערביים

דוגמא 18דוגמא 17דוגמא 16דוגמא 15,דוגמא 14דוגמא 13דוגמא 12דוגמא 11,דוגמא 10דוגמא 9, דוגמא 8דוגמא 7דוגמא 6דוגמא 5דוגמא 4דוגמא 3דוגמא 2דוגמא 1

דוגמאות בי"ס עבריים

דוגמא 7דוגמא 6דוגמא 5דוגמא 4דוגמא 3דוגמא 2דוגמא 1

דוגמאות לחלק בהבנת הנקרא באנגלית (לתואר שני)

דוגמא 10דוגמא9דוגמא 8דוגמא 7דוגמא6דוגמא5דוגמא4דוגמא3דוגמא2דוגמא1