top heb arb

מידע למועמד תשפ"א

הרשמה לסמסטר א' תשפ"א, לפרטים נוספים:

אתר ההרשמה של האוניברסיטה

ב- 19.01.2020 תפתח ההרשמה לשנה"ל תשפ"א

הרשמה לתואר הראשון והשני  - בוגרי בתי ספר ערביים
הרשמה לתואר הראשון והשני - בוגרי בתי ספר עבריים


מדריך לנרשמים - שנה"ל תשפ"א:

תואר ראשון - תשפ"א

תואר שני - תשפ"א

תואר שלישי - תשפ"א


מידע למועמד - שנה"ל תשפ"א:

ההרשמה לסמסטר א'-תשפ"א החל מה- 19.01.2020, ניתן לבצע הרשמה דרך אתר ההרשמהבחינות כניסה יתקיימו בתאריכים המפורסמים באתר הרשמה. הרשמה לבחינות כניסה מתבצעת דרך אתר ההרשמה - בחינות כניסה חוגיות.


בחינת כניסה:
שימו לב! - מועמדים לשנה"ל תשפ"א - יחולו שינויים במבנה והנחיות לבחינת הכניסה. הנחיות עדכניות יפורסמו באתר החוג עד כחודש ימים לפני מועד הבחינה הראשונה ב- 15.5.2020.

  • על מנת להתקבל ללימודי התואר הראשון והשני בחוג לשפה וספרות ערבית יש לעמוד בבחינת כניסה בערבית. אשר כוללת את החלקים הבאים: א. הבנת הנקרא (קריאת קטע ושאלות עליו) ב. תחביר (ניקוד פנימי וסופי تشكيل تام וזיהוי תופעות תחביריות) ג. פועל (בנייה וניתוח פעלים). החומר המפורט מופיע בקובץ "הוראות וחומר לבחינה". מועמדים למ"א מסלול מורים או מסלול רגיל עם תזה או ללא תזה מחוייבים לעשות את ההבחינה באנגלית. יש להצטייד במילון ערבי-אנגלי או אנגלי עברי. חל איסור על שימוש במילון אלקטרוני
  • הבחינה הינה בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה.
  • תוצאת בחינת הכניסה תקפה לשנה בלבד.
  • לא תישלח הזמנה לבחינה, יש להרשם דרך אתר האוניברסיטה - הרשמה וקבלה - רישום לבחינות כניסה חוגיות.
  • בחינות כניסה לשנה"ל תשפ"א יתקיימו במועדים הבאים:
15.5.2020 - יום שישי בשעה 09.00
12.6.2020 - יום שישי בשעה 09:00
11.8.2020 - יום שלישי בשעה 13.00
*ניתן לגשת לכל אחד מהמועדים במידת הצורך.

תואר ראשון ותואר שני 

הוראות וחומר תואר ראשון BA

הוראות וחומר תואר שני MA - הבחינה כוללת חלק בערבית וחלק בהבנת הנקרא באנגלית

 

דוגמאות לבחינות החל משנה"ל תשע"ט - בחינה במתכונת מבחן אמריקאי
דוגמא חלק כללי לכל הנבחנים
מועד 15.4.2018
מועד 23.2.2018

דוגמא לחלק הנוסף למועמדים לתואר שני
דוגמאות בי"ס ערביים

דוגמא 18דוגמא 17דוגמא 16דוגמא 15,דוגמא 14דוגמא 13דוגמא 12דוגמא 11,דוגמא 10דוגמא 9, דוגמא 8דוגמא 7דוגמא 6דוגמא 5דוגמא 4דוגמא 3דוגמא 2דוגמא 1

דוגמאות בי"ס עבריים

דוגמא 7דוגמא 6דוגמא 5דוגמא 4דוגמא 3דוגמא 2דוגמא 1

דוגמאות לחלק בהבנת הנקרא באנגלית (לתואר שני)

דוגמא 10דוגמא9דוגמא 8דוגמא 7דוגמא6דוגמא5דוגמא4דוגמא3דוגמא2דוגמא1