פתיחת רישום למועדים חריגים סמסטר א' תשע"ו

http://arabic.haifa.ac.il/index.php/he/2012-01-12-20-07-03/2012-01-13-22-08-15.html

להזכירכם: 

1. ציוני בחינות (מועד א'מועד ב') מתפרסמים באתר החוג תחת הודעות   -->   ציונים.

2. הגשת עבודות תתבצע אך ורק דרך מזכירות החוג (בכדי שנוכל לבצע רישום מסודר) עבודות סמינריונית יש להגיש בשני עותקים ולצרף טופס הצהרה על הכנת עבודה עצמית

(http://arabic.haifa.ac.il/images/forms/seminarion_declaration.pdf)

3. נפתחה ההרשמה למועדים חריגים – 

את הבקשה יש להגיש אך ורק דרך אתר הפקולטה -  http://hcc.haifa.ac.il --->  בקשה למועד חריג  עד לתאריך 10.03.2016

את האישורים הרפואיים המקוריים יש להגיש בנפרד למזכירות החוג.


טופס בחינות חופפות ניתן להוריד מאתר הפקולטה http://hcc.haifa.ac.il
או בקובץ הרצ"ב
 - לחץ כאן להורדת הטופס

***בקשות ללא אישורים מתאימים לא יידונו בוועדה.

*** לאחר קבלת אישור הועדה ניתן להודיע על ביטול השתתפות בבחינה עד 5 ימים לפני מועד הבחינה. אי ביטול במועד, יגרור קנס כספי.