faculty

החוג לשפה וספרות ערבית

אוניברסיטת חיפה

top heb

תלמידים יקרים, ברכותינו לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב ואיחולינו לשנת לימודים פורייה.

מועדי רישוםהרישום יתבצע דרך הפורטל בלבד, מועדי הרישום מעודכנים בפורטל האישי.

שנה א – יום חמישי 30.9.2021 בין השעות 13:00-15:00
שנה ב – יום שני 13.9.2021 בין השעות 14:00-16:00
שנה ג' – יום שני 4.10.2021 בין השעות 15:00-17:00


 הנחיות כלליות:

  • יש לשלם את שובר התשלום הראשון עד 10 ימים לפני מועד הרישום על-מנת שהמערכת תיפתח לרישום.
  • סטודנט שהתקבל ללימודים בשנה"ל תשפ"א במעמד "על תנאי" (עברית, אנגלית, ממוצע וכו') חייב להשלים את חובות ההרשמה ולהעביר את האישור למחלקת ההרשמה לצורך פתיחת המערכת לרישום.
  • חובות הלימוד הן בהתאם לכתוב בשנתון של שנת תחילת הלימודים בחוג לכל סטודנט. תקנון החוג בשלמותו מופיע בשנתון (ובאתר החוג) וכולל מידע מחייב על תנאי מעבר, חובות, נוכחות, מועדי מסירת עבודות וכו'.
  • האחריות להרכבת מערכת השיעורים, בדיקתה והתאמתה לדרישות תוכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט. החוג רשאי לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט שלא לפי הכללים האקדמיים של החוג כפי שהוגדרו בשנתון, וללא התראה.
  • אין להירשם לקורסים חופפים, גם אם החפיפה היא חלקית, קיימת חובת נוכחות מלאה בכל הקורסים בחוג.
  • עד לסיום שנה ב' יש להשלים את חובת אנגלית ברמת "מתקדמים 2", המהווה תנאי מעבר לשנה ג'.
  • החל משנה"ל תש"פ חלה חובה ללמוד 12 נ"ז בתוכנית אשכולות העשרה. תלמידי החוג מחוייבים ללמוד 6 נ"ז מאשכול "דרך הרוח" ו- 6 נ"ז נוספות לבחירה באחד מהאשכולות: "מדעי הנתונים" / "חדשנות ויזמות".
  • במשך כל שנות הלימוד מותר ללמוד עד 2 קורסים אצל אותו המורה (לא כולל קורסי חובה הניתנים רק על-ידי מורה אחד).
  • תלמיד המבקש לשפר ציון בקורס יוכל להבחן שנית במועד ב׳.
  • באישור החוג יוכל התלמיד לחזור מיד על אותו קורס בסמסטר העוקב (אם הקורס מתקיים) או בשנה״ל העוקבת, אך לא יאוחר מכך, ובתנאי שלא נרשם ו/או למד בינתיים קורס מתקדם באותו נושא. הציון האחרון הוא הקובע.

את הפרטים המלאים יש לקרוא בשנתון האוניברסיטה