top heb

עמיתי הוראה

דר' קלרה סרוג'י-שג'ראווי עמית הוראה 04-8249776 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom
דר' עבדאלנאסר ג'בארין עמית הוראה 04-8249776 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom
דר' כאות'ר ג'אבר קסום מורה מן החוץ 04-8249776 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom