top

הנחיות כלליות לשנה"ל תש"פ - תואר ראשון

תלמידים יקרים, ברכותינו לקראת פתיחת שנה"ל תש"פ ואיחולינו לשנת לימודים פורייה.

מועדי רישוםהרישום יתבצע דרך הפורטל בלבד, מועדי הרישום מעודכנים בפורטל האישי.

שנה א - יום חמישי 26.9.2019 בין השעות 14:00-16:00
שנה ב - יום רביעי 2.10.2019 בין השעות 15:00-17:00
שנה ג' - יום רביעי 2.10.2019 בין השעות 15:00-17:00
 


 הנחיות כלליות:

 • יש לשלם את שובר התשלום הראשון עד 10 ימים לפני מועד הרישום על-מנת שהמערכת תיפתח לרישום.
 • סטודנט שהתקבל ללימודים בשנה"ל תשע"ט במעמד "על תנאי" (עברית, אנגלית, ממוצע וכו') חייב להשלים את חובות ההרשמה ולהעביר את האישור למחלקת ההרשמה לצורך פתיחת המערכת לרישום.
 • חובות הלימוד הן בהתאם לכתוב בשנתון של שנת תחילת הלימודים בחוג לכל סטודנט. תקנון החוג בשלמותו מופיע בשנתון (ובאתר החוג) וכולל מידע מחייב על תנאי מעבר, חובות, נוכחות, מועדי מסירת עבודות וכו'.
 • האחריות להרכבת מערכת השיעורים, בדיקתה והתאמתה לדרישות תוכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט. החוג רשאי לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט שלא לפי הכללים האקדמיים של החוג כפי שהוגדרו בשנתון, וללא התראה.
 • אין להירשם לקורסים חופפים, גם אם החפיפה היא חלקית, קיימת חובת נוכחות מלאה בכל הקורסים בחוג.
 • עד לסיום שנה ב' יש להשלים את חובת אנגלית ברמת "מתקדמים 2", המהווה תנאי מעבר לשנה ג'.
 • עד סוף לימודי התואר יש להשלים את קורסי "דרך הרוח" המהווים תנאי לסיום התואר הראשון. סטודנטים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ד חייבים להשלים 6 נ"ז.
 • החל משנה"ל תש"פ חלה חובה ללמוד 12 נ"ז בתוכנית אשכולות העשרה. תלמידי החוג מחוייבים ללמוד 6 נ"ז מאשכול "דרך הרוח" ו- 6 נ"ז נוספות לבחירה באחד מהאשכולות: "מדעי הנתונים" / "חדשנות ויזמות".
 • במשך כל שנות הלימוד מותר ללמוד עד 2 קורסים אצל אותו המורה (לא כולל קורסי חובה הניתנים רק על-ידי מורה אחד).
 • תלמיד המבקש לשפר ציון בקורס יוכל להבחן שנית במועד ב׳.
 • באישור החוג יוכל התלמיד לחזור מיד על אותו קורס בסמסטר העוקב (אם הקורס מתקיים) או בשנה״ל העוקבת, אך לא יאוחר מכך, ובתנאי שלא נרשם ו/או למד בינתיים קורס מתקדם באותו נושא. הציון האחרון הוא הקובע.

את הפרטים המלאים יש לקרוא בשנתון האוניברסיטה

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר