top

הנחיות כלליות לשנה"ל תשע"ט - תואר ראשון

תלמידים יקרים, ברכותינו לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט ואיחולינו לשנת לימודים פורייה.

מועדי רישוםהרישום יתבצע דרך הפורטל בלבד, מועדי הרישום מעודכנים בפורטל האישי.

שנה א': יום ראשון 2.9.2018 בין השעות 13- 15

שנה ב': יום ראשון 16.9.2018 בין השעות  15- 17

שנה ג': יום רביעי 12.9.2018 בין השעות 13- 15

 


 הנחיות כלליות:

  • יש לשלם את שובר התשלום הראשון עד 10 ימים לפני מועד הרישום על-מנת שהמערכת תיפתח לרישום.
  • סטודנט שהתקבל ללימודים בשנה"ל תשע"ה במעמד "על תנאי" (עברית, אנגלית, ממוצע וכו') חייב להשלים את חובות ההרשמה ולהעביר את האישור למחלקת ההרשמה לצורך פתיחת המערכת לרישום.
  • חובות הלימוד הן בהתאם לכתוב בשנתון של שנת תחילת הלימודים בחוג לכל סטודנט. תקנון החוג בשלמותו מופיע בשנתון (ובאתר החוג) וכולל מידע מחייב על תנאי מעבר, חובות, נוכחות, מועדי מסירת עבודות וכו'.
  • האחריות להרכבת מערכת השיעורים, בדיקתה והתאמתה לדרישות תוכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט. החוג רשאי לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט שלא לפי הכללים האקדמיים של החוג כפי שהוגדרו בשנתון, וללא התראה.
  • אין להירשם לקורסים חופפים, גם אם החפיפה היא חלקית, קיימת חובת נוכחות מלאה בכל הקורסים בחוג.
  • עד לסיום שנה ב' יש להשלים את חובת אנגלית ברמת "מתקדמים 2", המהווה תנאי מעבר לשנה ג'.
  • עד סוף לימודי התואר יש להשלים את קורסי "דרך הרוח" המהווים תנאי לסיום התואר הראשון. סטודנטים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ד חייבים להשלים 6 נ"ז.
  • במשך כל שנות הלימוד מותר ללמוד עד 2 קורסים אצל אותו המורה (לא כולל קורסי חובה הניתנים רק על-ידי מורה אחד).
  • תלמיד המבקש לשפר ציון בקורס יוכל להבחן שנית במועד ב׳.
  • באישור החוג יוכל התלמיד לחזור מיד על אותו קורס בסמסטר העוקב (אם הקורס מתקיים) או בשנה״ל העוקבת, אך לא יאוחר מכך, ובתנאי שלא נרשם ו/או למד בינתיים קורס מתקדם באותו נושא. הציון האחרון הוא הקובע.

את הפרטים המלאים יש לקרוא בשנתון האוניברסיטה