top heb

הנחיות רישום תשפ"א תואר ראשון - שנה ג'

לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט

 • להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!
 • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.

תנאי מעבר לשנה ג':

 • השלימו את כל קורסי דרג 1 בחוג.
 • צברו לפחות 32 נ"ז ב – 4 סמסטרים.
 • השיגו ציון עובר בקורסים "דקדוק ב", "קוראן ופרשנות" ו"בלשנות ערבית".
 • השלימו חובותיהם באנגלית כשפה זרה ברמת "מתקדמים 2".

קורסי החובה בשנה ג':

שם הקורס מספר הקורס נ"ז
105.3021 שירה קלאסית 3
105.3030 תיאוריות ומינוח בתחביר הערבי 2
105.2710
מבוא לבלשנות שמית**
2
בנוסף: קורסי בחירה בחוג 0-2
שני סמינריונים מתחומים (כל סמינריון 5 נ"ז) 5-10
סה"כ 20

**בשנה"ל תשפ"א - קורס "מבוא לבלשנות שמית" 105.2710 יינתן כקורס חובה לתלמידי שנה ג' אך, גם סטודנטים משנה ב' שירצו בכך יוכלו להירשם אליו.
 • שימו לב! עליכם להקפיד כי בסיום הרישום, סיכום הנקודות בחוג, כולל הקורסים שכבר השלמתם, מגיע ל - 60 נ"ז.
 • יש להוציא פלט מערכת ולוודא כי אתם רשומים לכל הקורסים בסמסטרים המתאימים

הגשת סמינריונים: 

 • עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס.
 • תאריכי הגשת הסמינריונים מעודכנים בשנתון החוג.
 • היקף העבודה כ–25 עמודים, לפחות 3 מקורות בשפה אירופית.
 • מסירת עבודה סמינריונית באיחור גוררת חובת תשלום שכר לימוד (ראה/י תקנון שכר לימוד), גם אם הדחייה אושרה על־ידי החוג.