top heb

הנחיות רישום תשפ"א תואר ראשון - שנה ב'

לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תש"פ

  • להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!
  • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.

תנאי מעבר לשנה ב':

  • ציון 60 לפחות בקורסים "דקדוק בסיסי" ו"תורת הצורות". תלמיד אשר נכשל פעמיים בקורסים אלו בשני סמסטרים לא יוכל להמשיך את לימודיו בחוג. לא ניתן להירשם לאף קורס בדרג 2 לפני סיום קורסים אלו.
  • ציון ממוצע 60 לפחות בכל קורסי דרג 1 בחוג.
  • תלמידים לא יורשו להשתתף בקורסים בדרג 2 בחוג לפני שסיימו חובותיהם בלפחות 11 נקודות מקורסי החוג בדרג 1, כולל הקורסים "דקדוק בסיסי" ו"תורת הצורות".
  • מומלץ להירשם לקורסי אנגלית כשפה זרה כך שתשלימו את רמת "מתקדמים 2" עד תום השנה השנייה. 
  • שימו לב! השלמת חובת האנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג'!

קורסי החובה בשנה ב':
  • החל משנה"ל תשפ"א - הקורס "מבוא לבלשנות שמית" 105.2710 יינתן כקורס חובה לתלמידי שנה ג' אך, גם סטודנטים משנה ב' שירצו בכך יוכלו להירשם אליו.

מספר הקורס שם הקורס נ"ז
105.2022 דקדוק מתקדם 3
105.2062 תולדות הספרותה ערבית ב' 2
105.2080 קוראן ופרשנות 3
105.2658 מבוא לבלשנות ערבית 2
105.2217
טכסט קלאסי - חלק ב'
2
בנוסף: קורס בחירה בחוג 2-4
קורסי בחירה כלליים 0-4
סמינריון ב"א
0-5
סיום חובת אנגלית מתקדמים 2 V
סה"כ 14-25

  • אין להירשם לקורסי בחירה מעבר לנדרש - אתם תופסים מקומות בקורסים וחוסמים את הרישום לחבריכם. החוג יאלץ לבטל קורסי בחירה עודפים באופן אוטומטי וללא התראה.
  • יש להוציא תדפיס מערכת לפני תום תקופת השינויים כדי לוודא שכל הקורסים שהתכוונתם להירשם אליהם אכן רשומים בסמסטר המתאים!