top

הנחיות רישום תשע"ט תואר ראשון - שנה ב'

לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ח

  • להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!
  • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.

תנאי מעבר לשנה ב':

  • ציון 60 לפחות בקורסים "דקדוק א׳" ו"הדרכה בניקוד (תשכיל)". תלמיד אשר נכשל פעמיים בקורסים אלו בשני סמסטרים לא יוכל להמשיך את לימודיו בחוג. לא ניתן להירשם לאף קורס בדרג 2 לפני סיום קורסים אלו.
  • ציון ממוצע 60 לפחות בכל קורסי דרג 1 בחוג.
  • תלמידים לא יורשו להשתתף בקורסים בדרג 2 בחוג לפני שסיימו חובותיהם בלפחות 11 נקודות מקורסי החוג בדרג 1, כולל הקורסים "דקדוק א׳ ו"הדרכה בניקוד (תשכיל)".
  • מומלץ להירשם לקורסי אנגלית כשפה זרה כך שתשלימו את רמת "מתקדמים 2" עד תום השנה השנייה. 
  • שימו לב! השלמת חובת האנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג'!

קורסי החובה בשנה ב':

מספר הקורס שם הקורס נ"ז
105.2022 דקדוק ב' 2
105.2062 תולדות הספרותה ערבית ב' 2
105.2080 קוראן ופרשנות 3
105.2658 מבוא לבלשנות ערבית 3
105.2710 מבוא לבלשנות שמית 3
בנוסף: קורסי בחירה מתחומים שונים - לא יותר משני קורסים אצל אותו מרצה * * 4
חובת קורס בחירה מתחום הלשון 2
סיום חובת אנגלית מתקדמים 2 -
קורסי דרך הרוח 2
סה"כ 21

** בשנים ב' וג' יש ללמוד 10 נ"ז בחירה, מינימום 2 נ"ז מכל תחום.

  • אין להירשם לקורסי בחירה מעבר לנדרש - אתם תופסים מקומות בקורסים וחוסמים את הרישום לחבריכם. החוג יאלץ לבטל קורסי בחירה עודפים באופן אוטומטי וללא התראה.
  • יש להוציא תדפיס מערכת לפני תום תקופת השינויים כדי לוודא שכל הקורסים שהתכוונתם להירשם אליהם אכן רשומים בסמסטר המתאים!