top

הנחיות רישום תשע"ט תואר ראשון - שנה א'

לסטודנטים שמתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט

להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!


 • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.
 • מידע על קורסים ניתן לראות באתר החוג באינטרנט ← חיפוש קורסים/קטלוג הקורסים.
 • הרישום הוא לכל השנה, כולל סמסטר קיץ. בתקופת השינויים לפני תחילת כל סמסטר ניתן לבטל ו/או להוסיף קורסים.
 • במהלך לימודיכם לתואר ראשון בחוג עליכם להשלים 6 נ"ז מתכנית "דרך הרוח".
 • נא להקפיד בעת הרישום להירשם לקורסי החוג המתחילים במספר – 105 בלבד! קורסים שירשמו על מספר שונה יימחקו ללא התראה.
 • סטודנט שעליו להשלים רמות אנגלית, מומלץ להתחיל ולהירשם כבר בשנה הראשונה, כך שתשלימו את רמת "מתקדמים 2" עד תום השנה השנייה. שימו לב! השלמת חובת האנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג'!
 • על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק את הרישום ומערכת השעות ולוודא כי הוא רשום לכל הקורסים הנדרשים.
  להלן קורסי החובה בשנה א
 • בשנה"ל תשע"ט - מחוייבים גם תלמידי שנה א' ללמוד את הקורסים:
 • 105.2658 - מבוא לבלשנות ערבית
 • 105.2710 - מבוא לבלשנות שמית
 • *סטודנטים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ט ילמדו 12 נ"ז קורסים מחוץ לחוג - קורסים כלליים* 
מספר הקורס שם הקורס נ"ז
105.1065 הבעה וכתיבה מדעית (רק באחד מהסמסטרים) 2
105.1054 תולדות הספרות הערבית א' 2
105.1010

דקדוק א' - ציון מעבר בקורס זה - 60.

סטודנט שנכשל בקורס זה פעמיים, לא יוכל להמשיך את לימודיו בחוג

2
105.1016

(הדרכה בניקוד (תשכיל

ציון מעבר בקורס זה 60

1
105.1120 מבוא לדת האסלאם * 4
105.1181 טכסטים ספרותיים מודרניים 3
105.1210 טכסט קלאסי 3
בנוסף: קורסי תכנית "דרך הרוח" 2
סה"כ:  סה"כ ללא קורסי דרך הרוח 19
סה"כ עם קורסי דרך הרוח 21

* תלמידים שחוגם השני הוא היסטוריה של המזה"ת, חייבים ללמוד את הקורס בחוג להיסטוריה של המזה"ת. במקומו יש לקחת 4 נ"ז נוספות מקורסי הבחירה בחוג לערבית בשנים ב'/ג'. 

יש להוציא פלט של המערכת לפני תום תקופת השינויים ולוודא שאכן נרשמתם לכל הקורסים בסמסטר המתאים!