top

הנחיות לשנה"ל תש"פ - תלמידי מחקר תואר שלישי

דוקטורנטים/ות יקרים/ות, ברכותינו לקראת פתיחת שנה"ל תש"פ ואיחולינו לשנת לימודים מוצלחת ומהנה! להלן כמה הבהרות והנחיות לשנה"ל:

מבנה הלימודים:

משך הלימודים הכולל לקראת התואר השלישי הינו 4 שנים,  מחולקים לשלבים:

 שלב א׳ – שנה (2 סמסטרים מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המחקר).

 שלב ב׳ – לא יותר משלוש שנים (מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה).


  • הרישום לתלמידי תואר שלישי יתבצע במייל למזכירות החוג או על-גבי טופס הרשמה ושליחתו בפקס שמספרו: 04-8249710. 
  • יש לשלם את שובר תשלום הנלווים לפחות 10 ימים לפני מועד הרישום ולצרף את הקבלה לטופס הרישום אותו ניתן להוריד מאתר החוג: מידע לסטודנטים ← טפסים ← טופס רישום לתלמידי מחקר. לא ניתן לערוך רישום ללא תשלום נלווים מעודכן.
  • גם דוקטורנטים שאינם חייבים להירשם לקורסים חייבים ברישום להגשת עבודות (כפי שמצוין בטופס הרישום המצורף להודעה).
  • בנוסף לתכנית שנקבעה לסטודנט על-ידי וועדת הדוקטורט, חייב כל סטודנט לתואר שלישי בקורס "כתיבה מדעית באנגלית" מטעם המחלקה לשפות זרות (לא יתקיים בשנה"ל תש"פ).
  • תלמיד אשר במסגרת לימודי התואר השני שלו לא למד שפת מחקר שנייה ברמת מתקדמים, חייב להשלים חובה זאת.
  • על כל תלמיד מחקר להשתתף לפחות בשני סמינרי סגל של החוג בכל אחת משנות לימודיו. תרשם נוכחות.
  • עם סיום עבודת המחקר וקבלת אישור בכתב מהמנחה להדפסתה, יש לפנות לרשות ללימודים מתקדמים לבדיקה טכנית. העבודה תוגש מודפסת ובחתימת המנחה, למזכירות החוג, שתעבירה לרשות ללימודים מתקדמים. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על-פי התקנון, תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.
  • יש לעיין בתקנון לימודי תואר שלישי המופיע בחלקו הראשון של השנתון ובאתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר