top heb arb

קורסים מקוונים

תרגילים בתעתיק


הכרת ספרות היעץ


חומר בבלשנות "לסאניאת"


לומדה לרישום ביבליוגרפי ורישום סימוכין:

הרישום הביבליוגרפי ורישום סימוכין בעבודות מחקר. הלומדה בנויה משלושה תרגילים המיועדים לסייע לסטודנטים לתרגל את שיטת הרישום הביבליוגרפי ורישום הסימוכין הנהוגה בחוג לשפה וספרות ערבית. שיטה זו הוצגה בחוברת הנקראת "רישום ביבליוגרפי ורישום סימוכין" אשר הוכנה ע"י ד"ר עופר לבנה-כפרי וד"ר עלי חוסיין. בכל אחד משלושת התרגילים שלהלן קיימים שני סוגים של שאלות; שאלות רב-ברירה ושאלות רישום. לכניסה לתרגילים, הסטודנט יתבקש להקליד שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה יהיו מספר תעודת הזהות שלו ללא האפס בהתחלה.

התרגיל הראשון: רישום הספרים בסוף עבודת המחקר.
התרגיל השני: רישום המאמרים בסוף עבודת המחקר.
התרגיל השלישי: רישום הסימוכין.
הכינו: ד"ר עלי חוסיין ו-וורד ח'טיב