top heb arb

מלגות

 

תכנית מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ( ערבים, דרוזים, צ'רקסים, ובדויים) לשנת תשע"ח.

מטרת התכנית הינה, בין היתר, לסייע לדוקטורנטיםמצטייניםמאוניברסיטאותהמחקרבישראללצאתלהשתלמות פוסטדוקטורטבאוניברסיטאותמובילותבחו"ל.

אבקשכם לקרוא את ה"קול קורא" וההנחיות במלואן, ובמידה ונמצאת מועמד המתאים לתנאי התכנית, יש לצרף המסמכים שלהלן:

         א.        טופס בקשה למלגת בתר-דוקטורנט (מצ"ב).

         ב.         פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמד, וכן תוכנית להמשך השתלמות הפוסט-דוקטורט (עמוד אחד או שניים).

         ג.         שתי המלצות : ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר סגל נוסף אשר מכיר/לימד את המועמדת.

         ד.         קורות חיים של המועמד למלגת בתר-דוקטורנט.

        ה.         מכתב המלצה של ראש החוג.

          ו.          מכתב המלצה של דיקן הפקולטה.

         ז.          מכתב המאשר קבלת מלגה מגורם נוסף (במידה וקיימת).

        ח.         מכתב המאשר שהמועמד התקבלה כבתר דוקטורנטית למוסד אקדמי בחו"ל (כולל תקופה ומלגה נוספת במידה וקיימת).

         ט.        תעודת דוקטורט או אישור על סיום חובות השמיעה ותאריך הגשת העבודה.

          י.          הצהרת כוונות חתומה של המועמדת (מצ"ב).

        יא.        טבלה המרכזת נתונים בנוגע למועמדת (מצ"ב).

את המסמכים החתומים יש להעביר לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בסריקה, לא יאוחר מה- 10.4.2017.  יש לוודא את שלמות ותקינות המסמכים לפני משלוח.

את ה"קול קורא" ניתן למצוא באתר בתר דוקטורנטים בכתובת: http://postdoc2.haifa.ac.il/.


מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים– מחזור ט"ז לשנים תשע"ח-תש"פ קול קורא, טופס בקשה, טופס פנימי, טופס המלצה, תקנון והנחיות ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום ראשון 19.3.2017.

מלגות מחקר בתחום תרבות היידיש קול קורא  את הבקשות יש להגיש לקרן עד לתאריך 9.4.2017.

פרס ראש הממשלה ונשיא המדינהקול קורא, נוהל פרס  ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 29.1.2017


מלגת עמיתי קרן עזריאלי תשע"ח קול קוראטופס המלצה, טופס בקשה, תקנון עברית, תקנון אנגלית, ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום חמישי 26.1.2017.


מצ"ב ריכוז "קולות קוראים" למלגות הבאות:

 1. מלגות אדמס לשנת הלימודים תשע"חקול קורא, טופס בקשהתקנון והנחיותניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 1.1.2017
 2. מלגה ופרס מטעם קרן ע"ש האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל לשנת תשע"ז 2017 לעידוד פעילות ציבורית במוסדות המדינה והציבור, בכלל זה בקהילת הביטחון והמודיעין קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 21.12.2016
 3. מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תשע"חקול קורא, טופסניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 1.1.2017
 4. מלגות להשתתפות פעילה בכנס בינלאומי לסטודנטים לתואר שלישי בשלב ב' 2017קול קורא, הנחיות
אנא שימו לב לתאריכי ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיעים בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות סוציו אקונומיות לתלמידי התואר השני תשע"ז

טופס הגשת מלגה על סמך מצב סוציואקונומי לתואר שני זמין בפורטל הסטודנטים

ניתן למלא באופן מקוון עד תאריך 25.12.2016


שלום רב, מצורפים קישורים לקולות קוראים למלגות לתארים מתקדמים לשנה"ל תשע"ז

 1. מלגות "קרן ענבר" לשנת 2017 קול קורא, מכתב נלווה ניתן להגיש מועמדות עד 31.1.2017
 2. התאחדות עולי מצרים בישראל קול קורא ניתן להגיש מועמדות 15.12.2016
 3. BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientistsניתן להגיש מועמדות עד ליום  1.12.2016 קול קורא

בקולות הקוראים הבאים יש לשים לב לתאריכי ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיעים בהנחיות. לוחות הזמנים של הרל"מ הם המחייבים את מועמדי אוניברסיטת חיפה:

 1. קול קורא למלגות ע"ש יובל נאמן לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2017
  קול קורא, הנחיות

2.     הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה) - קול קורא למלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2017
קול קורא, הנחיות

3.     קול קורא למלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2017 קול קורא, הנחיות

4.     מלגת משרד המדע ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדע לתלמידות לתואר שלישי ולפוסט-דוקטורט (2017)
קול קורא, הנחיות

5.     קול קורא למלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2017
קול קורא, הנחיות

6.    מלגות דוקטורט בהונג קונג  קול קורא  מועד אחרון להגשת מועמדות 1.12.2016

7.     מלגות הממשלה הפינית לתלמידי דוקטורט קול קורא


מצ"ב מודעה למלגה מטעם האקדמיה ללשון הערבית, לתלמידי מ.א. ודוקטורט, מועד אחרון להגשת הטפסים הוא 15.11.2016

למודעת המלגה


מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו - קול קורא לשנה"ל תשע"ח

מצ"ב קול קורא לתכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו לשנה"ל תשע"ח, 2017-2018

קול קורא תשעח

Application_Form_Post_Doctoral_Scholarships_2017_18

PBC_Post-Doctoral_Scholarship_Guidelines_17-18


רצ"ב קולות קוראים למלגות  מטעם משרד המדע, המל"ג  והרשות ללימודים מתקדמים.

 1. "מלגות נשיא"  לתלמידים מצטיינים במסלול הישיר ההגשה תעשה בשתי פעימות: עד ליום רביעי 1.6.2016,  ועד ליום רביעי 20.7.2016 (חובה להקפיד על מועדים  אלו לא תתאפשר הארכה). בכל המתייחס למלגה זו על דיקני הפקולטות בלבד להגיש לרשות ללימודים מתקדמים את מכלול הבקשות בקלסר אחד .לקלסר זה יצורף טופס המדרג את המועמדים בחתימת דיקן הפקולטה (מצ"ב). הרשות תדון במכלול הבקשות שהוגשו, תשובות למועמדים ולחוגים ישלחו עד לתאריך 20 ביוני 2016 (בהתייחס לפעימה הראשונה)  ועד 3 באוגוסט 2016 (בהתייחס לפעימה השנייה)
 2. מלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי לשנת תשע"זקול קורא, טופס ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון 5.6.2016 עד השעה 12:00
 3. מלגות בתחום המדע היישומי וההנדסי לתלמידי תואר שלישי לשנת תשע"זקול קורא, טופס ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון 22.5.2016 עד השעה 12:00
 4. מלגות ע"ש יובל נאמן לתלמידי תואר שלישי לשנת תשע"ו קול קורא, טופס ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון עד השעה 12:00
 5. מלגות ע"ש לוי אשכול בתחום: כימיה אורגנית, כימיה אנליטית ואלקטרוכימיה, לתלמידי תואר שלישי לשנת 2016  , טופס ניתן להגיש לא יאוחר מיום חמישי 26.5.2016 עד השעה 12:00
 6. מלגות בנושא: צפרות ובטיחות טיסה לתואר שלישי לשנת 2016קול קורא, טופס ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון 26.5.2016 עד השעה 12:00
 7. מלגות ע"ש לוי אשכול בתחום: רפואה מגדרית, לתלמידי תואר שלישי לשנת 2016קול קורא, טופס  ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון 1.5.2016 עד השעה 12:00
 8. מלגות ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדעים מדויקים ובהנדסה לשנת הלימודים תשע"ז לתלמידות תואר שלישיקול קורא, טופס ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון 1.5.2016 עד השעה 12:00
 9. מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לשנת תשע"זקול קורא, טופסניתן להגיש לא יאוחר מיום חמישי 26.5.2016 עד השעה 12:00
 10. קול קורא מחקרים ומלגות רשות המים  2016 - קול קורא, הנחיות הגשה
 11. מלגות מל"ג לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"- תשע"זקול קורא, טופס בקשה, טופס פנימיניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 18.5.2016
 12. מלגות קרן חינוך ארה"ב- ישראל- לימודי תואר שני בארה"בקול קורא  מועד אחרון להגשת מועמדות 31.3.2016

קול קורא להגשת לתכנית מלגות ות"ת - בתר-דוקטורנטים מצטיינים בני חברה הערבית, תשע"ו - מועד אחרון להגשת מועמדות הינו  20.5.2015. נא לוודא שלמות ותקינות המסמכים לפני משלוח.

קול קורא , תקנון , טופס הגשת מועמדות , הנחיות +טופס שנה א'


מלגות מקרן בן-זאב למחקר בתחום הרגשות לשנה"ל תשע"ה-תשע"ו קול קורא  ניתן להגיש מועמדות לרל"מ לא יאוחר מתאריך 2.4.2015


מלגות עמיתי אייסף לדוקטורט ובתר-דוקטורט בחו"ל 2015-2016 קול קורא   ניתן להגיש מועמדות לקרן לא יאוחר מתאריך 6.4.2015


מלגות לימוד ומחקר בתחום שפת היידיש ותרבותה קול קורא   ניתן להגיש מועמדות לקרן עד לתאריך 12.4.2015


פרס על עבודות תזה / דוקטורט מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי- קול קורא ניתן להגיש מועמדות לקרן לא יאוחר מתאריך 31.3.


מלגות ות"ת ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה – מחזור י"ב לשנים תשע"ו-תשע"ח

קול קורא, טופס בקשה, נספח- הגדרת פריפריה, תקנון והנחיות


פרס לימודים מקרן ע"ש פרופ' אריה שירום ז"ל קול קורא ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 31.3.2015


הקרן להנצחת בירנבוים שרה-טובה, אברהם ורחל ז"ל- מלגות לסטודנטים תשע"ה  קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 29.1.2015


מלגות הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי קול קורא לחוקר צעירקול קורא לתלמידי תואר שני ושלישיטופס בקשהקורות חיים למלגת חוקר צעיר

בקשות יתקבלו עד לתאריך 15.4.2015


 מלגות על בסיס סוציואקונומי מתקציב הרשות, מועד אחרון להגשה 18.1.2015 קול קורא


 German State of North Rhine-Westphalia - מועד אחרון להגשה לקרן 2 למרץ 2015  

הפניה לאתר  אינפורמציה נוספת

 אינפורמציה נוספת 2  טופס הרשמה הנחיות לרישום


 Scholarships for Israeli students Belgium Embassy קול קורא 


British Council Fellowships  קול קורא 


הלוואות מטעם משרד החינוך -תשע"ה   מידע וקריטריונים


מלגה לזכרם של ברל רפטור וסונקה גרובר ז"ל  תקנון וטופס 


מלגות מטעם עמיתי קרן עזריאלי לשנה"ל תשע"ו 2015-2016

 קול קורא, טופס המלצהטופס בקשה


מלגות Outreach ללימודי תואר שני בארה”ב 

Fulbright Grants for Israeli Outreach Students


תכנית רחמימוב - מלגות נסיעה לדוקטורנטים, ניתן להגיש לרל"מ לא יאוחר מיום חמישי 27.11.2014 בשעה 12:00: 

http://www.bsf.org.il/BSFPublic/DefaultPage1.aspx?PageId=25&innerTextID=25 


 מלגות מרכז קומפר - יש להגיש עד ה-15 לדצמבר 2014. 


 תכנית מטעם DAAD


 קול קורא לכנס בנושא: "לקרוא את האבק" ו"לזעזע את המרחבים": יסודות חתרניים ומתריסים בספרות הערבית המודרנית" - הצעות יש לשלוח עד לתאריך 01.01.2015


תחרות סיפורים קצרים: הגשה עד לתאריך 01.03.2015