top heb arb

18.12.2019 - איהאב חוסיין (תלמיד מחקר בחוג לשפה וספרות ערבית, אוני' חיפה) ירצה על "דיאלקטיקה של דחייה והזדהות בין אדוניס ואל-מֻתַנַבִּי: 'אל-כתאב' כמקרה מבחן"