top heb arb

ד"ר ואא'ל אבו-עקסה ירצה על "המודרניות מנקודת מבט של ההיסטוריה של המושגים: היסטוריזציה של המושג 'ציביליזציה' כמקרה בוחן תיאורטי ביקורתי"