top

תואר ראשון

ראש החוג: פרופ' אהרון גבע קלינברגר

תנאי הקבלה

  • עמידה בכל תנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ובחתך הפסיכומטרי שיידרש וייקבע על-ידי החוג, כפי שיקבע בסמוך למועד תחילת ההרשמה, פרטים נוספים במידע למועמד.
  • עמידה בבחינת כניסה בערבית, הכוללת ניתוח ובניית צורות דקדוקיות, ניקוד מלא והבנת הנקרא. פרטים על בחינת הכניסה במידע למועמד.
  • בוגרי בתי ספר עבריים יידרשו גם לתרגם קטע מן העיתונות וקטע ספרותי בעזרת מילון. לחומר הבחינה המפורט ראה/י ב"מידע למועמד".
  • מועדי בחינות הכניסה מפורטים במידע למועמד.
  • לא תישלחנה הזמנות לבחינות הכניסה, ההרשמה תתבצע באתר האינטרנט של מחלקת ההרשמה רישום לבחינות כניסה חוגיות.
  • תוצאת בחינת הכניסה תקפה רק לאותה השנה שבה נבחן המועמד.

מבנה הלימודים

במסלול הדו-חוגי יצבור התלמיד 60 נקודות במשך שנות לימודיו. השנה הראשונה מוקדשת לשיפור המיומנויות בשפה, הן לבוגרי בתי ספר עבריים והן לבוגרי בתי ספר ערביים.

בשנים ב' ו- ג' נלמדים, לצד קורסי חובה בתחומי הספרות הקלאסית, המודרנית, האסלאם והלשון, גם קורסי בחירה מהתחומים הנ"ל וכן 6 נקודות זכות מקורסי "דרך הרוח".

משך הלימודים 6 סימסטרים.