top

תואר שלישי - הצהרת כוונות

על מועמד/ת לתואר שלישי להגיש הצהרת כוונות יחד עם כל מסמכי המועמדות. 

את ההצהרה יש להגיש לאחר קבלת אישור המנחה/ים המיועד/ים, ב- 6 עותקים, למזכירות החוג.

ניתן להגיש את הצהרת הכוונות בערבית, אך במקרה זה יש לצרף גם נוסח בעברית (לתיק המועמד ברשות ללימודים מתקדמים).

היקף הצהרת הכוונות בין 2 – 3 עמודים מודפסים ועליה לכלול:

נושא המחקר ושם המנחה

מטרת המחקר ושיטת העבודה

תרומת המחקר המוצע

מבזקים


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג