top heb

תואר שלישי - הצהרת כוונות

על מועמד/ת לתואר שלישי להגיש הצהרת כוונות יחד עם כל מסמכי המועמדות. 

את ההצהרה יש להגיש לאחר קבלת אישור המנחה/ים המיועד/ים, ב- 6 עותקים, למזכירות החוג.

ניתן להגיש את הצהרת הכוונות בערבית, אך במקרה זה יש לצרף גם נוסח בעברית (לתיק המועמד ברשות ללימודים מתקדמים).

היקף הצהרת הכוונות בין 2 – 3 עמודים מודפסים ועליה לכלול:

נושא המחקר ושם המנחה

מטרת המחקר ושיטת העבודה

תרומת המחקר המוצע