על מועמד/ת לתואר שלישי להגיש הצהרת כוונות או הצעת מחקר יחד עם כל מסמכי המועמדות
הגשת הצעת מחקר בשלב המועמדות תלויה באישור מנחה ואישור ההצעה בועדת החוג וברשות ללימודים מתקדמים.

הצהרת כוונות
את ההצהרה יש להגיש לאחר קבלת אישור המנחה/ים המיועד/ים, בקובץ WORD ובקובץ PDF למזכירות החוג.

ניתן להגיש את הצהרת הכוונות בערבית, אך במקרה זה יש לצרף גם נוסח בעברית (לתיק המועמד ברשות ללימודים מתקדמים).

היקף הצהרת הכוונות בין 2 – 3 עמודים מודפסים ועליה לכלול: נושא המחקר ושם המנחה, מטרת המחקר ושיטת העבודה, תרומת המחקר המוצע.

הצעת מחקר
להלן מסמך הנחיות לכתיבת הצעות מחקר של עבודות תזה ודוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית

נא תשומת לבכם לחשיבות הסעיף הראשון הנוגע להיקף הנדרש של הצעות המחקר. סעיף זה הוא מחייב. שאר ההנחיות במסמך הן בגדר המלצות של ועדת הלימודים המתקדמים בחוג. כל סטודנט נדרש לפנות למנחה שלו ולהתייעץ איתו לגבי המבנה המועדף של הצעת המחקר.