top

תואר שלישי

 יו"ר הועדה החוגית לתואר שלישי: פרופ' עלי חוסיין

תנאי הקבלה

  • רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור בעלי תואר מ''א בשפה וספרות ערבית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו''ל, שהשיגו ציון 85 ומעלה בלימודיהם לתואר שני, בציון 86 לפחות בעבודת הגמר המחקרית ושאחד ממורי החוג הסכים להיות מדריך בעבודת הדוקטורט.
  • מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE. ראה/י באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

הנחיות להגשת מועמדות

יש להירשם במחלקה להרשמה ובמקביל להעביר את המסמכים הבאים לוועדה החוגית: ציוני ב"א, ציוני מ"א ותעודות התארים, קורות חיים בעברית ובאנגלית, שתי המלצות מאנשי אקדמיה (אחת מהן ממנחה התיזה למ"א), העתק מעבודת הגמר המחקרית, הסכמת מנחה בכתב, הצהרת כוונות חתומה על-ידי המנחה המיועד ותקציר נושא המחקר באנגלית.


מבנה הלימודים

הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

תלמיד מחקר שלב א' – שנה (2 סמסטרים מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המקר).
תלמיד מחקר שלב ב' – לא יותר משלוש שנים (מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה).

  • בשלב א' יכין הסטודנט הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הועדה החוגית לתואר שלישי. אישור סופי שלהצעת המחקר יינתן על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים.
  • עם קבלת האישור יעבור הסטודנט למעמד תלמיד מחקר שלב ב'.
  • המנחה יקבע לסטודנט את תכנית הלימודים ואת היקפה, הועדה החוגית תאשר את התכנית. הועדה רשאית להטיל על הסטודנט חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בקורסים שהסטודנט נדרש להשתתף בהם.
  • בסמינריונים נדרשת רק השתתפות פעילה.
  • כל סטודנט לתואר שלישי חייב בקורס "כתיבה מדעית באנגלית" מטעם המחלקה לשפות.
  • סטודנט אשר במסגרת לימודי התואר השני שלו לא למד גרמנית או צרפתית ברמת מתקדמים, חייב להשלים חובה זאת.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה, מודפסת ובחתימת המנחה, לוועדה החוגית, שתעבירה לרשות ללימודים מתקדמים. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על-פי התקנון, תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר