top

תואר שני - מסלול ב' (בחינת גמר)

מבנה הלימודים - מסלול ב' (עם בחינת גמר):

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס, לפי החלוקה כדלקמן:

קורסים שש"ס

קורסי בחירה בחוג בדרג 4 לפחות

20 שש"ס
קורסי בחירה מחוץ לחוג (באישור החוג, מדרג 3 לפחות, אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מרצה)* 12 שש"ס
שפה זרה**  -
סה"כ 36 שש"ס

* קורסים מחוץ לחוג הם בד"כ מהחוגים: ספרות עברית, לשון עברית, היסטוריה, פילוסופיה, לימודי א"י וכדומה, בהתאם לנושא התמחותו של התלמיד. 

** שפה אירופאית שנייה, צרפתית או גרמנית, ברמת "מתחילים". את לימודי השפה הזרה יש להתחיל בשנת הלימודים הראשונה. על-פי דרישת המנחה יחוייב תלמיד במסלול א' בלימודי שפה זרה גם ברמת "מתקדמים". שני הסמסטרים ברמת "מתחילים" יוכלו להחשב כ - 4 שש"ס קורסי בחירה מחוץ לחוג.

  • תלמידי מסלול ב׳ יגישו במשך לימודיהם שלוש עבודות סמינריוניות. את העבודות יש לכתוב בהדרכת מורים שונים. אין לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת בסמסטר. לא תתקבלנה עבודות משותפות לשני תלמידים או יותר.
  • בחינת גמר - עם סיום הלימודים, הגשת כל העבודות וקבלת כל הציונים, יגש תלמיד מסלול ב' לבחינת גמר מסכמת בכתב, בתחום אחד על-פי בחירתו. הבחינה תכלול גם חלק כללי שבו יידרש התלמיד לנקד קטע בניקוד מלא ולהסביר מספר קטעי שירה קלאסית. ציון המעבר בבחינת הגמר הוא 76.
  • בחינה הגמר תיערך פעמים בשנה - באפריל ובאוקטובר, חומר לבחינה יפורסם באתר החוג. יש להבחן לא יאוחר מה - 30/11 של אותה שנה בה הסטודנט רשום. ההרשמה תיעשה על-ידי פנייה בכתב למזכירות החוג, בציון תחום ההתמחות, לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר