top heb

הגשת הצעת תזה

  • תלמידי מ"א במסלול א' נדרשים להגיש הצעת תזה במהלך שנה"ל הראשונה בחוג ולא יאוחר מסיום הסמסטר השלישי ללימודיהם בחוג.
  • הצעת התזה תכלול: נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאוריות ושיטות המחקר, רשימת מקורות וכן פרטים נוספים בהתאם להנחיות ודרישות המנחה/ים.
  • הצעת התזה תוגש באישור המנחה/ים לוועדה החוגית ללימודי תואר שני בחוג. הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, לדרוש תיקונים או לדחותה.
  • עם אישור ההצעה, יקבל התלמיד הודעה בכתב מהרשות ללימודים מתקדמים.
  • אופן הגשת ההצעה: ההצעה תוגש ב- 6 עותקים ללא כריכה, למזכירות החוג. בדף השער של ההצעה יש לציין את הפרטים הבאים: נושא המחקר בערבית, אנגלית ועברית, שם המנחה, שם המגיש+תעודת זהות, תאריך הגשה.