top

הגשת הצעת תזה

  • תלמידי מ"א במסלול א' נדרשים להגיש הצעת תזה במהלך שנה"ל הראשונה בחוג ולא יאוחר מסיום הסמסטר השלישי ללימודיהם בחוג.
  • הצעת התזה תכלול: נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאוריות ושיטות המחקר, רשימת מקורות וכן פרטים נוספים בהתאם להנחיות ודרישות המנחה/ים.
  • הצעת התזה תוגש באישור המנחה/ים לוועדה החוגית ללימודי תואר שני בחוג. הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, לדרוש תיקונים או לדחותה.
  • עם אישור ההצעה, יקבל התלמיד הודעה בכתב מהרשות ללימודים מתקדמים.
  • אופן הגשת ההצעה: ההצעה תוגש ב- 6 עותקים ללא כריכה, למזכירות החוג. בדף השער של ההצעה יש לציין את הפרטים הבאים: נושא המחקר בערבית, אנגלית ועברית, שם המנחה, שם המגיש+תעודת זהות, תאריך הגשה.

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר